Home     Thai Version     English Version   ตั้งเว็บเราเป็นหน้าแรกของคุณ    Make Kittilaw.com my homepage


Click to view our service to translate the language of another country   
หน้าแรก ไทย
รับว่าความคดีแพ่ง
รับว่าความคดีอาญา
รับว่าความคดีเยาวชนและครอบครัว
รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน (ธุรกิจ)
รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท(จำกัด)
รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด
รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
รับขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน
รับขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ต่ออายุวีซ่า)
รับขอใบต่างด้าวหรือถิ่นที่อยู่ถาวร
รับขอ(ต่างด้าว)แปลงสัญชาติเป็นคนไทย และการถือสัญชาติไทยตามสามี
ขอพิสูจน์สัญชาติคนต่างด้าวเป็นคนไทย
รับติดต่อหน่วยงานทางราชการ
รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีี
นายหน้าซื้อขายที่ดิน
รับร่างนิติกรรมสัญญา
รับขอส่งเสริมการลงทุน B.O.I
รับขอใบอนุญาติอาหารและยา
รับเป็นทนายความที่ปรึกษา
ติดต่อเรา


 


คำแนะนำในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

จากแนวทางประกอบการพิจารณาในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ซึ่ง รมว.มท.ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2552ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไว้ ดังนี้

1. บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ

2. มีความประพฤติดี โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (พิมพ์ลายมือส่งตรวจสอบ) พฤติการณ์ทางการเมือง ยาเสพติด พฤติการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ และหมายจับต่างประเทศ

3. มีอาชีพเป็นหลักฐาน โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด และต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดดังนี้
      3.1 กรณีไม่มีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กับประเทศไทย จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 80,000.-บาท / เดือน โดยแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน / รายได้เป็นหลักฐาน และแสดงหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีก่อนปีที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตั้งแต่ 100,000.-บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีหนังสือรับรอง เงินเดือน / รายได้ มาแสดงประกอบด้วย
     3.2 กรณีมีความเกี่ยวกันหรือสัมพันธ์กับประเทศไทย เช่นสมรสกับ บุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือมีบุตรเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบัน การศึกษาในประเทศไทยจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 40,000 บาท / เดือน โดยแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน / รายได้เป็นหลักฐาน และแสดงหลักฐานการเสียภาษี มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตั้งแต่ 50,000.-บาทขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน / รายได้มาแสดงประกอบด้วย

4. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยแสดงหลักฐานใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐาน ทางทะเบียนราษฎร (ทร.14) ที่แสดงยืนยันได้ว่ามีภูมิลำเนาต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

5. มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเรื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยนับจากการได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ทร.14) ที่แสดงยืนยันได้ว่ามีภูมิลำเนาต่อเนื่องในประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

6. มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ และจะต้องร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ พร้อมนี้ทั้งต้องผ่าน การสัมภาษณ์ดังนี้
     6.1 กรณีผู้ยื่นคำขอฯ มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามีและการ ขอกลับคืนสัญชาติไทย
     6.2 กรณีผู้ยื่นคำขอฯ มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด ให้ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะทำงานระดับจังหวัด ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอ ถือสัญชาติเป็นไทยตามสามีและการขอกลับคืนสัญชาติไทย ที่ 1/2552 ลงวันที่ 17 ธ.ค2552

7. ผู้ยื่นคำขอ ฯ จะต้องแสดงเอกสารที่ยื่นต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ตนมีสัญชาติ และตั้งอยู่ในประเทศไทย อันเป็นการแสดงเจตนาของผู้ประสงค ์จะขอ แปลงสัญชาติเป็นไทย ที่จะสละสัญชาติเดิมเมื่อได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยแล้ว

8. ผู้ยื่นคำขอ ฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การให้คะแนนตามผนวก ก รวมกันไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน จึงจะได้รับการพิจารณา

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

1. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 5 ชุด (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)
2. สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 5 ชุด (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)
3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน 2 ชุด (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)
4. รูปถ่ายของผู้ยื่นคำขอ ฯ ขนาด 2x2 นิ้วครึ่ง จำนวน 12 รูป และของคู่สมรส จำนวน 3 รูป (ชายใส่สูทผูกไท หรือชุดพระราชทาน หญิงแต่งกายสุภาพ)
5. สำเนาทะเบียนบ้านทั้งครอบครัว 5 ชุด (ผู้ยื่น , สามีหรือภรรยา และบุตร ถ้ามี)
6. สำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด (ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทย)
7. หลักฐานการฝากเงินธนาคาร หรือหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร (ไม่ควรน้อยกว่า 80,000.-บาท)
8. หลักฐานการบริจาคการกุศลสาธารณะประโยชน์ (ไม่ควรน้อยกว่า 5,000.-บาท) และจะต้องบริจาคมานานแล้ว ไม่ใช่บริจาคเพื่อมายื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
9. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ยื่นคำขอย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่สรรพกรรับรอง
10. หลักฐานของบริษัท ห้างร้านที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) และอื่น ๆ (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด)
11. ภาษีนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ย้อนหลัง 1 ปี กรณีผู้ยื่นคำขอมีหุ้นอยู่ในบริษัท หรือห้างร้าน
12. หนังสือรับรองการทำงานระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ออกโดยบริษัท หรือห้างร้านที่ผู้ยื่นคำขอทำงานและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราเป็นสำคัญ
13. สำเนาสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวตนต่างด้าวของคู่สมรสและบุตรทุกคน หากมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้ถ่ายเอกสารมาประกอบด้วย จำนวน 2 ชุด
14. หลักฐานการศึกษาของผู้ยื่นคำขอและบุตรทุกคน
15. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพยานผู้รับรองความประพฤติ 2 ชุด (พยานผู้รับรองความประพฤติ 2 คน)
16. หนังสือรับรองบรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายของประเทศเดิมที่ผู้ยื่นคำขอมีสัญชาติอยู่
17. หนังสือรับรองของผู้ยื่นคำขอ ฯ ที่แสดงเจตนาจะสละสัญชาติเดิมจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ตนมีสัญชาติและตั้งอยู่ในประเทศไทย เมื่อได้รับอนุญาต ให้แปลงสัญชาติเป็นไทย
18. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)

ในวันที่มายื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องมายื่นคำขอและจะต้องเตรียมเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอฯ มาชำระด้วย จำนวน 5,000.- บาท โดยยื่นคำขอได้ที่งานฝ่ายกฎหมายและวินัยกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล อาคาร 24 ชั้น 1 ถนนพระราม กรุงเทพฯ หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง ติดต่อและสอบถามได้ที่ โทร 0-2252-1714,0-2252-2708,0-220.....
คำเตือน โปรดอย่าหลงเชื่อ บุคคลผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือ หรือช่วยดำเนินการใดๆ ให้ทำสัญชาติเป็นไทยได้โดยเร็ว และเรียกรับเงินนอกเหนือจากที่ทางราชการกำหนด หากพบเห็นโปรด..กฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวย กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

การขอถือสัญชาติไทยตามสามี

หญิงต่างชาติซึ่งได้จดทะเบียนสมรสกับสามีซึ่งเป็นคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศก็ได้) หากต้องการมีสัญชาติไทยตามสามี มีเงื่อนไข ดังนี้
1. จดทะเบียนสมรสกับสามีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (หากจดทะเบียนสมรสกับสามีตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องไปจดทะเบียนรับรองฐานะแห่งครอบครัว ณ สำนักทะเบียนเขตหรืออำเภอก่อน)
2. หากยื่นคำขอเข้าถือสัญชาติไทยตามสามีในประเทศไทย ต้องเดินทางเข้ามาในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (มีหนังสือเดินทาง,ใบต่างด้าวหรือบัตรชนกลุ่มน้อย)
3. มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.13 หรือ ทร.14)
4. สามีต้องประกอบอาชีพมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน หากเป็นข้าราชการสามีต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำมาแสดง
หลักฐานสำเนาใบสำคัญการสมรส (แบบ คร.3)

  * สำเนาทะเบียนการสมรส (แบบ คร.2 หรือ คร. 4) (หากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายต่างประเทศต้องจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวแล้วานำหลักฐานทะเบียนสมรสต่างประเทศและทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวมาแสดง)
  * กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นหญิงต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวให้ถ่ายภาพ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีอักษร หรือตามประทับไว้ (ให้ผู้ขอเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว และนำสำเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว (ทร.13) ดังกล่าวมาแสดง)
  * กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นหญิงต่างด้าวมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้วให้ยื่นให้ถ่ายภาพใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหน้า 1 ถึงหน้า 6 และ ช่องรายการต่ออายุใบสำคัญฯ ครั้งสุดท้าย และสำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14)
  * รูปถ่ายของผู้มาขอฯ กับสามี ขนาด 2 นิ้ว จำนวนคนละ 12 ภาพ
  * เอกสารลำเนาสูติบัตรการเกิดของบุตรทุกคน พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว คนละ 2 ภาพ
  * ถ้าสามีรับราชการ ให้นำหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ยืนยันว่าปัจจุบันยังคงรับราชการในตำแหน่ง สังกัดมาแสดง
  * หนังสือรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง หน้าที่การงาน และอัตราเงินเดือน
  * ใบเสร็จรับเงินเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลปีที่ผ่านมา (แบบ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91)
  * ให้นำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสามีเป็นบุคคลสัญชาติไทยมาแสดงดังนี้
  * สำเนาสูติบัตรการเกิด หรือทะเบียนคนเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด
  * ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการองค์การรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี ให้ถ่ายทั้งสองด้านอย่างชัดเจน
  ] * สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน หรือกองเกิน (แบบสด.1, สด. 8, สด.9 หรือ สด.43
  * สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน (ให้ถ่ายอย่างชัดเจนทุกหน้า)
  * ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของสามี (ถ่ายทุกหน้าที่มีตราประทับ)
  * สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล (หากมี)
  * ในกรณีที่บิดามารดาของสามีเป็นคนต่างด้าว ให้ถ่ายภาพใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา หน้า 1 ถึงหน้า 6 และหน้า ต่ออายุครั้งสุดท้ายมาแสดง
  * บิดามารดาของสามีผู้ขอเป็นบุคคลสัญชาติไทย ให้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหน้า – หลัง บิดามารดาสามีผู้ขอถึงแก่กรรม ให้ถ่ายใบมรณะบัตร


วิธีการยื่นคำขอเข้าถือสัญชาติไทยตามสามี

1. ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาตร เป็นผู้ดำเนินการ
2. ผู้มีชื่อในทะเบียนซึ่งอยู่ในต่างจังหวัด ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด) ซึ่งผู้ร้องฯ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
3. ผู้อยู่ในต่างประเทศให้ยื่นคำขอเข้าถือสัญชาติไทยต่อพนักงานทูต ในประเทศนั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หลายเลข 0-2252-5961


แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้ขอสัญชาติ
คำขอแปลงสัญชาติ

Hompage English
Conducting a civil case service
Conducting a criminal case service
Conducting a Youth-Family case service
Registering a business service [company limited , limited partnership]
Registering Adjusting company limited service
Registering Adjusting limited partnership service
Registering value added tax service
Registering patent and trademark copyright service
Factory License service
Alien work permit service [one year visa]
Thai permanent Residence permit for Alien service
Transfer Changing the nationality is Thai service
Proving alien nationality is Thai service
Communicating with government sector service
Working accounting and audit service
Land broker
Drafting legal act of contract service
Promoting B.O.I investment service
Food and Drug License service
Lawyer adviser service
Contact Us 

Copyright©2003 Kitti Law Office สำนักงานกฏหมายกิตติทนายความ , All rights reserved.

tumblr page counter